Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Elemente obligatorii ale dosarului de candidatura pentru concursul de planuri de afaceri 30-08-2018

 


Demararea Concursului de Planuri de afaceri în cadrul Proiectului Start-up Urban va avea loc în data de 21 septembrie 2018. Perioada în care cei interesați se vor putea înscrie în concurs va avea o durată de 2 săptămâni; termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură este 5 octombrie 2018, ora 17:00.

 

Reamintim faptul că, în vederea calificării în procesul de evaluare şi selecție a planurilor de afaceri, canditații trebuie să depună urmatoarele elemente obligatorii ale Dosarului de candidatură:

 

  • - Planul de afacere (model indicativ - Anexa 3  la metodologia de selecție a planurilor de afaceri);

  • - Pitch video, cu o durată de maximum 3 minute;

  • - Declarație pe propria răspundere (Anexa 2 la Metodologia de selecție a planurilor de afaceri);

  • - Raport din Centrala Riscului de Credit (CRC) eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii Dosarului şi va conţine informaţii la zi.

 

Pentru obținerea Raportului din Centrala Riscului de Credit, persoanele fizice pot obţine informaţii de la CRC numai dacă le solicită în nume propriu. Astfel, persoana interesată trebuie să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, o solicitare scrisă în original, către Banca Naţională a României - Direcţia Statistică, datată şi semnată, pe adresa Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031. Aceasta solicitare va fi însoţită de o copie xerox lizibilă după buletin/carte de identitate/paşaport.


Răspunsul la solicitare: 
 - va fi transmis prin poştă la adresa din actul de identitate ataşat solicitării sau la o altă adresă menţionată de solicitant (predarea se va face doar solicitantului); 
 - poate fi ridicat personal de către solicitant de la sediul centralei Băncii Naţionale a României, dacă acest lucru este menţionat în solicitare. În cazul în care răspunsul este ridicat personal de la sediul centralei Băncii Naţionale a României de către solicitant, acesta trebuie să se identifice cu originalul documentului ataşat la solicitare.

 

Dată fiind durata necesară eliberării acestui document, aproximativ 15 zile, precum și faptul că lipsa acestuia la momentul depunerii dosarului de candidatură conduce la respingerea automată a candidaturii, recomandăm tuturor persoanelor interesate să demareze cât mai curând procesul de obținere a Raportului din Centrala Riscului de Credit.

 

Alte detalii legate de Concursul de planuri de afaceri Start-up Urban, inclusiv documentele suplimentare necesare persoanelor care doresc să participe la concurs, dar care nu fac încă parte din grupul țintă Start-up Urban (nu au participat la programele de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului), puteți găsi pe site aici.