Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Start-up Urban în detaliu - Înscriere și selecție 06-03-2018

 

 

Cine poate aplica în proiectul Start-up Urban la programele de formare antreprenorială?


Prin Start-up Urban oferim gratuit Programe de formare antreprenorială, derulate în perioada mai - august 2018, astfel:
 

- Programul de specializare în Competențe Antreprenoriale, acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), pentru persoane selectate în grupul țintă. Detalii AICI.
 

- un Program e-Learning realizat de FNTM: „Antreprenor” sau „Întreprinzător în turism” (la alegere). Detalii AICI.Sunt invitate să aplice, până la 21 aprilie, pentru participarea la programele de formare antreprenorială persoane care: 
 

- doresc să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban al Regiunii Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu);

- au domiciliul sau reședința în mediul urban și rural din județele regiunii Centru;

- au vârsta între 18 și 64 de ani;

- au absolvit cel puțin învățământul gimnazial (minim 8 clase);

- au statutul pe piața muncii de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale), șomeri sau persoane inactive (student, persoană casnică, pensionar etc).

 

Din grupul țintă al proiectului NU pot face parte:

 

- tinerii NEETs (tineri cu vârsta între 16-24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă);

- persoanele care au mai participat/au mai reprezentat grup țintă la activități similare de formare (cursuri de specializare/ perfecționare în competențe antreprenoriale, acreditate ANC/CNFPA), cofinanțate din fonduri nerambursabile;

- persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociați sau angajați ai liderului de consorțiu sau ai partenerilor săi și/sau care sunt rude sau afini de gradul 2 ai acestora.

 

 

Grupul țintă total al proiectului (în etapa de formare) va fi compus din:
- minimum 312 persoane (maximum 336 persoane), distribuite în mod egal între cele 6 județe ale Regiunii Centru (minimum 52 și maximum 56 per județ) dintre care:

a) minimum 252 (maximum 272) persoane ocupate: 
- angajați,
- persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale) și

 

b) minimum 60 (maximum 64) persoane ne-ocupate și inactive:
- șomeri (inclusv șomeri de lungă durată),
- persoane inactive (persoane cu vârsta între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj, de exemplu: elevi, studenți, persoane casnice etc).

Pensionarii pot face parte din GT doar dacă pot fi încadrați în una din celelalte categorii eligibile de grup țintă.

 

 

 

Participarea la faza de de formare antreprenorială este esențială în creșterea șanselor de a obține o finanțare pentru dezvoltarea unei noi afaceri.

 

Fiecare plan de afacere selectat ca urmare a Concursului organizat în cadrul proiectului, în perioada august-noiembrie 2018, va fi finanțat cu maximum 39.000 euro (calculat la cursul InforEuro din luna august 2016). 

 

Toți absolvenții cursurilor de formare, minimum 312 persoane,  vor fi încurajați să depună planuri de afaceri în vederea obținerii unei finanțări, ei putând reprezenta mai mult de 90% dintre candidații înscrisi în Concursul de planuri de afaceri.  

 

La Concursul de planuri de afaceri se pot înscrie și persoane care nu au participat la faza inițială, de formare antreprenorială.
Astfel, un număr de maximum 30 de persoane care nu au absolvit cursurile din cadrul proiectului, se pot înscrie în Concurs, cu un plan de afacere. Dintre aceste maximum 30 de planuri de afaceri pot fi selectate maximum 5 planuri de afaceri la nivel de proiect, fără însă a fi garantate aceaste locuri.

 

Depunerea dosarului de aplicare pentru etapa de Formare antreprenorială se face până cel târziu 21 aprilie 2018.

Toate datele necesare pentru realizarea Dosarului de aplicare se găsesc în secțiunea
 Documente aplicant.

 

Fiecare aplicant va transmite prin e-mail spre verificare, și ulterior va depune în format fizic, în atenția expertului grup țintă din județul în care dorește să își înființeze o afacere, un Dosar de aplicare ce va include:
 

- Documente îndeplinire criterii de eligibilitate grup țintă (formulare și documentele justificative) și

- Formular de aplicare la programele de formare - educație antreprenorială.

 

Recomandăm ca dosarul de aplicare să fie realizat în relație cu expertul județean, prin parcurgerea a două etape: 
 

1. completarea, colectarea documentelor și validarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și

2. completarea Formularului de aplicare la programele de formare, după verificarea și validarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către expertul județean grup țintă.

 

 

Selecția grupului țintă pentru formare antreprenorială

 

Derularea selecției va fi un proces continuu, coordonat la nivel județean de fiecare din partenerii proiectului în calitate de administratori ai schemei de minimis:

 

- FNTM (Fundația Națională a Tinerilor Manageri) - județele Mureș și Sibiu, 

- Municipiul Alba Iulia - județul Alba, 

- S.C. Edukado S.R.L. - județele Harghita și parțial Covasna, 

- APRSC (Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor) - județele Brașov și parțial Covasna.

 

 

Selecția grupului țintă este esențială pentru succesul proiectului și va fi realizată exclusiv în funcție de competențe, motivație și interes față de oportunitățile oferite prin proiect, cursanții reprezentând majoritatea aplicanților din competiția planurilor de afaceri din proiect, ce doresc să devină antreprenori.

 

Comisiile de selecție a viitorilor beneficiari de formare antreprenorială vor fi organizate la nivel județean și vor include 3 membri cu drept de vot nominalizați de fiecare partener al proiectului responsabil pentru activitățile din județul respectiv. În acest sens partenerii vor elabora decizii de numire a comisiilor județene de selecție.  

 

Membrii comisiilor de selecție vor analiza informațiile incluse în dosarul de aplicare și, pentru fiecare dosar, vor parcurge următoarele etape: 

 

- verificare administrativă

- verificarea eligibilității aplicantului

- evaluarea Formularului de Aplicare la formare (FA)

 

Fiecare Formular de aplicare va fi punctat, conform grilei de evaluare aferente, de către minim 2 membri ai comisiei de selecție. Scorul final va fi calculat ca o medie a punctajelor  obținute și va fi exprimat cu două zecimale. 

În cazul în care formularul de aplicare conține informații insuficiente sau inexactități, comisia de selecție poate decide solicitarea de clarificări, indicând aplicantului un termen de răspuns de maxim 3 zile lucrătoare.

Completările/clarificările primite de către comisie vor fi luate în considerare doar daca sunt transmise în formatul și termenul indicat în solicitarea de clarificare; comisia va reanaliza informațiile din FA completat și va acorda punctaje în consecință.

 

Deciziile comisiilor de evaluare vor fi consemnate în procese verbale de selecție a candidaților ce vor include și liste provizorii cu punctajele obținute ordonate descrescător.

 

Odată cu finalizarea procesului de selecție județean, comisia va elabora liste provizorii, în ordinea descrescătoare a punctajelor aplicanților:

- declarați admiși la formare (min. 52, max. 56), 

- incluși pe lista de rezervă pentru participarea la formare, 

- declarați respinși. 

 

Aceste liste vor fi făcute publice pe site-ul proiectului www.startup.fntm.ro, pe site-urile partenerilor și paginile de Facebook aferente.
Expertul grup țintă va transmite aplicanților prin e-mail rezultatele provizorii, astfel încât fiecare aplicant să fie informat asupra punctajului și rezultatului obținut. 

 

Aplicanții nemulțumiți de punctajul obținut vor putea contesta rezultatul selecției în maxim 3 zile lucrătoare de la comunicare; contestațiile vor fi depuse, în scris, la comisia de selecție. Rezultatul întâlnirii de analiză a contestațiilor va fi consemnat într-un Proces verbal distinct. Eventualele modificări apărute se vor reflecta în listele finale de selecție.   

 

Listele finale (în ordinea descrescătoare a punctajelor) cu aplicanții admiși, cei de pe lista de rezervă sau/și cei respinși vor fi publicate pe site-ul proiectului www.startup.fntm.ro, site-urile partenerilor, pe paginile de facebook aferente și reprezintă baza înscrierilor pentru participarea la programul de formare. Expertul grup țintă va informa în scris aplicanții asupra rezultatului procesului de selecție (e-mail). 

 

Aplicanții declarați admiși vor confirma ferm participarea la procesul de formare și vor semna o declarație pe propria răspundere/ acord includere în grupul țintă al proiectului și participare la activitățile acestuia. Această declarație va fi transmisă de către aplicant înainte de începerea programelor de formare, fiind condiție obligatorie pentru participarea la cursuri.