Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Start-up Urban în detaliu - Calendar și documente pentru înscriere și selecție 08-03-2018

 

 

  Am organizat într-un tabel informațiile și documentele necesare pentru înscrierea și participarea la procedura de selecție a proiectului Start-up Urban.

 

Experții noștri din fiecare județ al Regiunii Centru vă stau la dispoziție cu lămurile necesare. Zilele acestea vom prezenta și o secțiune de Q&A.

 

În tabel sunt linkuri către documentele și formularele menționate. Acestea pot fi accesate și descărcate și din secțiunea Documente aplicant.

 

Cea mai amănunțită descriere a acestei etape este în documentul Metodologie de informare, inscriere si selectie la formare aflat în format PDF.

 

 

  Etapă Perioadă
1.

Înscriere/depunere dosare de candidatură

Fiecare aplicant va transmite prin e-mail spre verificare, iar ulterior va depune în format fizic expertului din județul în care dorește să își înființeze o afacere, un Dosar de aplicare ce va include:

A) documente privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate (formulare și documentele doveditoare) și
B) formular de aplicare la programele de formare - educație antreprenorială.


A)  Documente care certifică apartenența la grupul țintă
 

-  Formularul de înregistrare individuală  la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
(vezi și
Instrucțiuni de completare
)
 

- Declaraţie privind participarea la activitățile proiectului și prelucrarea datelor
și, aferent acesteia,
Anexa privind mentiuni legate de condițiile și modalitatea de înscriere la procedura de evaluare și selecție a planurilor de afaceri


- act doveditor al statutului pe piața muncii – adeverință / act semnat/ștampilat de la organizația / agentul economic /  instituția relevantă care să ateste statutul pe piața muncii la momentul aplicării în funcție de încadrarea în categoria de grup țintă (angajat, persoană care desfășoară activitate independentă, șomer - inclusiv de lungă durată, persoane inactive - elevi, studenți, pensionari);
 

sau
 

dacă e cazul,
- Declarație pe proprie răspundere statut pe piața muncii pentru persoanele inactive
(exclusiv pentru persoanele inactive pentru care nu există modalități standard de probare a statutului pe piața muncii: persoane casnice, în grija altor persoane, ocupate în aricultura de subzistență etc.)

 

- copie act de identitate;
 

- dacă e cazul pentru a dovedi schimbarea numelui - copie act de stare civilă (certificat de căsătorie / divorț);
 

- copie certificat de naștere (doar dacă actul de identitate nu conține numele părinților, acestea fiind necesare la emiterea de către ANC a diplomei de absolvire a cursurilor);

 

- diplomă/certificat/adeverință de studii de la ultima instituție de învățământ absolvită, care să ateste cel puțin nivelul de studii minim obligatoriu -  8 clase; 

 

- Curriculum Vitae semnat, în română (cu date de contact valide, însoțit de documente justificative doar dacă acestea atestă experiența profesională/de studii relevante pentru domeniul viitoarei afaceri și sau pentru potențialul de antreprenoriat - contracte de muncă / colaborare / drepturi de autor, recomandări de la foști colaboratori/ angajatori etc). 

 

- tinerii până în 24 de ani vor include un document care să ateste că urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. 

 

Expertul județean centralizează, analizează setul de documente de eligibilitate primit și completează o:
 

- Grilă de eligibilitate
Concluziile analizei documentelor de eligibilitate vor fi comunicate aplicantului.

 

B) Formularul de aplicare la programele de formare – educație anteprenorială (max. 6 pag.) este completat în format electronic, în română, de către aplicant, printat, semnat și înmânat expertului județean.


Toate documentele din dosarul de aplicare sunt documente obligatorii, lipsa unuia dintre acestea putând duce la respingerea aplicantului pentru participare la acțiunile de formare.

 

Odată depus Dosarul de aplicare, expertul  județean va completa o:

- Listă de verificare (checklist,  în care va bifa documentele incluse, va nota eventualele observații, va bifa/sau nu opțiunea de recomandare pentru înscrierea în grupul țintă. Lista de verificare va fi semnată atât de experțul județean cât și de aplicant).

Termen limită 21.04.2018

2.

Selecția beneficiarilor de programe de formare

 

Constituirea comisiilor de selecție a viitorilor beneficiari de formare antreprenorială .

Comisiile vor fi organizate la nivel județean și vor include 3 membri cu drept de vot nominalizați de fiecare partener al proiectului responsabil pentru activitățile din județul respectiv.

 

1) Verificare administrativă

Comisiile verifică informațiile incluse de expertul județean  în Lista de verificare și se asigură că dosarul este complet.  Dacă există informații insuficiente, comisia de selecție poate cere clarificări, indicând un termen de 3 zile calendaristice pentru răspuns.

 

2) Verificarea eligibilității aplicantului

Membrii comisiilor de selecție verifică și validează informațiile înscrise în Grila de eligibilitate/check-list și decid dacă un aplicant este eligibil sau nu din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor de grup țintă.

Această etapă este eliminatorie. Doar pentru aplicanții declarați eligibili se vor evalua și puncta Formularele de Aplicare.

 

3) Evaluarea Formularului de aplicare la programele de formare – educație anteprenorială

Fiecare formular de aplicare va fi punctat de către minim 2 membri ai comisiei de selecție conform

- Grilei de evaluare și selecție pentru participarea la programele de formare – educație antreprenorială.

 

Scorul final este media punctajelor  obținute, exprimată cu două zecimale. Dacă formularul de aplicare conține informații insuficiente sau inexactități, comisia de selecție poate decide solicitarea de clarificări, indicând un termen de răspuns de max. 3 zile lucrătoare.

 

Completările/clarificările primite de către comisie vor fi luate în considerare doar dacă sunt transmise în formatul și la termenul indicat în solicitarea de clarificare; comisia va reanaliza informațiile din FA completat și va acorda punctaje în consecință.

01.03.2018 - 27.04.2018

3.

Rezultate intermediare

Comisia va elabora liste provizorii, în ordinea descrescătoare a punctajelor aplicanților:
- declarați admiși la formare (min. 52, max. 56 pentru fiecare județ), 
- incluși pe lista de rezervă pentru participarea la formare, 
- declarați respinși. 

 

Listele vor fi făcute publice pe site-ul proiectului, pe site-urile partenerilor și paginile de Facebook aferente. Expertul județean va transmite aplicanților prin e-mail rezultatele provizorii. 

27.04.2018

4.

Depunerea contestațiilor

Aplicanții nemulțumiți de punctajul obținut vor putea contesta rezultatul selecției în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicare; contestațiile vor fi depuse, în scris, la comisia de selecție.

 

Rezultatul întâlnirii de analiză a contestațiilor va fi consemnat într-un proces verbal distinct. Eventualele modificări apărute se vor reflecta în listele finale de selecție.

02.05.2018 - 04.05.2018

5.

Publicarea rezultatelor finale și informarea aplicanților

Listele finale cu aplicanții admiși, cei de pe lista de rezervă sau / și cei respinși vor fi publicate pe site-ul proiectului www.startup.fntm.ro, site-urile partenerilor, pe paginile de facebook aferente și reprezintă baza înscrierilor pentru participarea la programul de formare. Expertul județean va informa prin e-mail aplicanții asupra rezultatului procesului de selecție.

07.05.2018

6.

Depunere declarații angajament formare

Aplicanții declarați admiși vor confirma ferm participarea la procesul de formare și vor semna o

 

- Declarație pe propria răspundere/ acord includere în grupul țintă al proiectului și participare la activitățile acestuia.

 

Declarația va fi transmisă înainte de începerea programelor de formare, fiind condiție obligatorie pentru participarea la cursuri.

 

Candidații declarați admiși și care confirmă participarea la formare vor fi înscriși de către expertul județean responsabil în Registrul Unic de Grup țintă.

07.05.2018 - 11.05.2018