Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Detalii cu privire la concursul de planuri de afaceri. Ce anume „priorități orizontale și teme secundare” sunt vizate cu precădere. 12-06-2018
45.000 euro pentru românii din Diaspora | Training EconomicZoom - Finanțe esențiale | Access MBA | RePatriot la Alba Iulia

 

În toamnă, la selecția planurilor de afaceri, proiectul Start-up Urban va avea în vedere și susținerea a cinci priorități orizontale și teme secundare precum dezvoltarea durabilă, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovarea socială, utilizarea și calitatea TIC, consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și/sau a inovării.

 

 

Dezbaterile din conferințele Start-up Urban și întrebările dumneavoastră au generat câteva răspunsuri și detalii în legătură cu aceste „priorități orizontale și teme secundare” care, credem, sunt de folos.

 

Principiul dezvoltării durabile presupune reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, reziliență la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.

 

Tipuri de afaceri posibile:
 

Colectarea deşeurilor nepericuloase:
- colectarea materialelor reciclabile;
- colectarea deşeurilor solide nepericuloase (reziduuri menajere) cum ar fi colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc ce pot include materiale reciclabile mixte;
- colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări; inclusiv colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul;
- colectarea deşeurilor provenite din filaturi;
- activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase (ATENȚIE. Acest tip de afacere înfiinţată trebuie să fie acreditată de Ministerul Mediului).

 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
Colectarea şi epurarea apelor uzate.

 

Introducerea etichetării ecologice - eticheta ecologică a Uniunii Europene (Floarea Europeană), creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele şi serviciile verzi, care nu afectează mediul. Eticheta ecologică comunitară nu se acordă pentru alimente şi produse medicale. Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea ecologică fiind o acţiune voluntară.

 

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
Firme construcţii care propun şi măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri specifice (construirea depozitelor de deşeuri).
Introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă.

 

 

Utilizarea eficientă a resurselor se referă la modul în care resursele sunt folosite pentru a furniza valoare societăţii. Se recunoaşte necesitatea de a consuma mai puţine resurse şi producerea de cantităţi mai mici de deşeuri sau îmbunătăţirea serviciilor sau a produselor.

 

 

Tipuri de afaceri posibile:


Fabricarea/achiziţionarea/modernizarea materialului rulant (vehicule care se deplasează pe cale ferată).
Achiziţionarea de vehicule ecologice pentru transportul public.
Construirea infrastructurii necesare transportului electric.
Construirea staţiilor de alimentare a automobilelor electrice.
Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclişti şi a infrastructurii tehnice aferente.
Înfiinţare puncte închiriere biciclete.
Crearea de zone şi trasee pietonale ca măsuri pentru reducerea traficului auto în anumite zone.
Realizarea sistemelor de tip “park and ride”aceste sisteme sunt de fapt parcări amplasate la perfierie sau în puncte cheie din oraș, unde orice navetist sau turist să își poată lăsa mașina, iar apoi să își continue drumul cu transportul în comun, cu bicicleta sau pe jos. Utilitatea sistemelor o reprezintă eficientizarea traficului și, implicit, reducerea poluării.
Realizarea de perdele forestiere – aliniamente de arbori (cu capacitate mare de retenţie a CO2).
Dotarea cu instalaţii de filtrare în cadrul întreprinderilor industriale, menite să reducă emisiile de poluanţi din atmosferă.
Companii de servicii energetice (audituri energetice, activităţi de producere, transport şi comercializare a agentului termic, furnizare, implementare şi operarea sistemelor de încălzire industrială pe bază de tuburi radiante).
Firme specializate în panouri solare (concepute pentru a transforma energia solară in energie termică). Sistemele de panouri solare termice folosesc căldura de la soare pentru a încălzi apa menajeră. 
Firme specializate în panouri fotovoltaice (transformă energia solară în energie electrică) - panoul fotovoltaic se bazează pe efectul de conversie a unui foton (unitatea de măsură a luminii) care la impactul cu o suprafaţă fabricată din materiale speciale care generează un electron.

 

Beneficiile panourilor solare sunt similare cu beneficiile panourilor fotovoltaice în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon - nu există emisii și noxe. Sursa de energie este inepuizabilă, singurul inconvenient fiind intensitatea luminii solare. Cele două sisteme de panouri solare, odată instalate, nu necesită întreținere costisitoare. Atât sistemele fotovoltaice, cât şi sistemele solare pentru apă caldă pot oferi independenţă energetică sau termică şi pot fi o soluţie de încredere, mai ales în zonele izolate unde nu există posibilitatea de a conecta gospodăria la reţelele naţionale de electricitate sau gaz, astfel putând să se asigure confortul necesar unei case de vacanţe beneficiind de apă caldă, electricitate pentru iluminat, televizor, telefon sau alţi consumatori, cum ar fi pompa de apă. Diferențe între panourile solare termice și panourile solare fotovoltaice țin de dimensiunea acestora. Dacă dorim un randament maxim, pentru panourile fotovoltaice, suprafața lor trebuie să fie cât mai extinsă, în timp ce pentru panourile solare termice, suprafața lor trebuie să fie proporțională cu cantitatea de căldură și de apă caldă de care ai nevoie.

Producerea de compost din deşeuri vegetale - compostarea este cea mai bună metodă de valorificare a reziduurilor organice de tot felul: reziduuri de la toaletarea arborilor, resturi vegetale, deşeuri de la bucătărie, gunoi, deşeuri de la grădinărit (frunze, iarbă, plante, etc). În sectorul agricol compostul este utilizat ca fertilizant natural şi ecologic pentru: suprafeţe arabile, în sectorul legumicol şi cel floricol, în acest fel mărindu-se cantitatea şi calitatea producţiei agricole.

 


Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.

Conform definiției date de Comisia Europeană, „inovări sociale înseamnă inovări care au un caracter social atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special inovări referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru societate și stimulând capacitatea de a acționa a societății”.

 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate, conform apelului România Start-up Plus:

- metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice;

- metode inovatoare de combatere a discriminării;

- valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;

- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.

- crearea și consolidarea de parteneriate, reţele şi platforme de colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor şi incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel naţional/ regional/ local pentru susţinerea grupului ţintă POCU şi a oricăror persoane interesate, cu resurse privind înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor;

- aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);

- dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.

 

Tipuri de afaceri posibile:

 

 • Înfiinţare after-school.
 • Activităţi de îngrijire la domiciliu.
 • Livrare la domiciliu de alimente sau alte consumabile.
 • Alpinism utilitar.
 • Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare.
 • Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.
 • Alte activităţi de asistenţă socială.
 • Fabricarea de aparatură medicală (echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie, dispozitive aparate şi instrumente medicale stomatologice).
 • Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii.
 • Activităţi de întreţinere peisagistică (amenajare spaţii verzi).
 • Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă.
 • Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.
 • Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi.
 • Activităţi servicii culturale (teatru, film, artă, muzică, dans, formaţii artistice, festivaluri, muzee).
 • Activităţi de interpretare artistică (spectacole).
 • Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole).
 • Activităţi ale agenţiilor specializate în turism cultural.
 • Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic.
 • Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale.
 • Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice.
 • Înfiinţarea şi dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.
 • Asigurarea dotărilor pentru persoane cu dizabilităţi: grup sanitar amenajat specific, adaptat necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, elevatoare, platforme şi lifturi, pante şi rampe.

 


Tehnologia informației găsește aplicare pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și altele. Sunt considerate ca făcând parte din largul domeniu IT toate elementele care prelucrează, într-un fel sau altul, date, informații sau cunoștințe.

Ocupațiile specialiștilor din acest domeniu sunt foarte variate, de la instalarea de software aplicație și până la proiectarea unor rețele de calculatoare complexe și a bazelor de date de informații. Câteva sarcini tipice sunt: managementul datelor, construcția de hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea unor întregi sisteme informaționale. În ultimii ani sfera de răspândire s-a lărgit mult, cuprinzând acum nu numai calculatoare și rețelele lor, dar și telefoane mobile celulare, intelifoane (smartphones), televizoare cuplabile la Internet, automatizarea automobilelor, aplicații militare și multe altele.


Tipuri de afaceri posibile:


Dezvoltarea de produse și servicii TIC și e-comerț.
Extinderea implementării benzii largi și introducerea de rețele de mare viteză.
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii.
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii.
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu.
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit).
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit.
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei.
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe.
Activităţi ale portalurilor web.  

 


Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică include: cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generic;

Dezvoltarea experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

 

Tipuri de afaceri posibile:

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.


 

Start-up Urban

www.startup.fntm.ro