Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. Pentru informații detaliate despre
celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro

Start-up Urban în detaliu - Tipuri de afaceri ce pot primi finanțare 12-03-2018

 

 

54 idei de afaceri vor primi granturi de până la 39.000 euro pentru înființarea a 54 de start-up-uri non-agricole în orașe din Regiunea Centru. Proiectul Start-Up Urban este construit ca o schemă de granturi în cadrul liniei de finanțare România Start-Up Plus, cei patru parteneri ai consorțiului fiind administratori de grant.

 

 

Aceste 54 idei de afaceri vor fi selectate între lunile august - noiembrie 2018, la capătul Concursului de planuri de afaceri ce încununează educația antreprenorială - faza de debut a proiectului.

Concursul de planuri de afaceri realizează practic tranziția către etapa II a acestui proiect - consultanță și mentorat pentru înființarea a 54 de noi afaceri, acordarea granturilor și implementarea planurilor de afaceri selectate. Etapa III urmărește monitorizarea și sprijinirea sustenabilității celor 54 de noi afaceri.

 

Detalii la Ai IDEEA? O poti înscrie la Concursul de planuri de afaceri Start-up Urban.

 

 

Condiții de eligibilitate pentru persoanele care vor să intre în proiectul Start-up Urban

 

 

 

Pot aplica pentru participarea la acest proiect persoanele persoanele care întrunesc, cumulativ, următoarele condiții:

 

- doresc să înființeze o afacere cu profil non-agricol în mediul urban al Regiunii Centru;

 

- au vârste cuprinse între 18 şi 64 de ani;

 

- au domiciliul sau reşedinţa în mediul urban sau rural din judeţele Regiunii Centru;

 

- au absolvit cel puțin învățământul gimnazial (minimum 8 clase);

 

- au statutul de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale), șomeri sau persoane inactive (studenți, persoane casnice, pensionari etc).


Dorești să participi în proiectul Start-up Urban?
Înscrie-te până la 21 aprilie 2018 pentru faza de educație antreprenorială. După înscriere urmează un proces de selecție a participanților pentru faza de educație antrepreno
rială.
 

Amănunte la: 

- Cine poate aplica în proiectul Start-up Urban la programele de formare antreprenorială?

- Calendar și documente pentru înscriere și selecție la formare

 

 

Condiții pentru afacerile care pot primi finanțare în cadrul Start-up Urban

    
Pot fi înscrise în Concursul de planuri de afaceri, care se defășoară între august-noiembrie 2018, planurile de afaceri cu profil non-agricole, ce urmează a fi înființate în orașe din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

 

Există însă unele restricții și interdicții.

 

Astfel, sunt restricționate în vederea finanțării:

- Planurile de afaceri care presupun activităţi economice, al căror obiect se încadrează în Secţiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (cu excepția Grupei 452 - Întreținerea și repararea autovehiculelor), din Nomenclatorul CAEN.

Numărul planurilor de afaceri de acest tip nu poate depăși ponderea maximă de 20% din numărul total al planurilor de afaceri selectate spre finanţare.

 

În acest proiect sunt interzise în vederea finanțării planurile de afaceri care se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, respectiv:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari.

d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;

f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

 

 

Priorităţi orizontale şi teme secundare vizate în planurile de afaceri
 

Programul Start-Up Urban vizează și urmărirea temelor secundare dintre cele aferente axei prioritare 3 – prioritatea de investiții 8.iii, cât şi a temelor orizontale vizate de POCU 2014-2020. 

 

Astfel, în procesul de selecție a planurilor de afaceri se urmărește selectarea de planuri de afaceri care includ măsuri concrete pentru susținerea temelor secundare şi orizontale:

a) dezvoltarea durabilă - cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate;

b) tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficienţă din punctul de vedere al utilizării resurselor - cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate;

c) inovarea socială - cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate;

d) utilizarea și calitatea TIC - cel puțin 25% din planurile de afaceri;

e) consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării - cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate.

 

Vedeți și care sunt Cheltuieli eligibile pentru viitoarele afaceri